برند MEITACK  یک محصول با کیفیت از کشور آمریکا است که بنا به توجیهات اقتصادی مانند دیگر برند های معتبر در زمینه تکنولوژی های الکترونیکی از قبیل SONY-SAMSUNG-LG در کشور چین و فقط با نام MEITRACK تولید میگردد